Voor een opdrachtgever in omgeving Utrecht zijn wij op zoek naar een Scrummaster.

Omschrijving opdracht:
De opdrachtgever heeft Agile werken opgeschaald tot een niveau waarbij de gehele IV-keten wordt betrokken, passend bij de complexe, snel veranderende wereld waarin de opdrachtgever opereert. Er wordt in multidisciplinaire teams gewerkt, die in korte sprints werkende software opleveren. Business en IV werken op een agile manier samen om sneller en beter business doelen te realiseren. Nu praten we echter niet langer meer over enkele teams die met Agile werken, maar over de toepassing van Agile concepten voor hele delen van de organisatie of de organisatie als geheel: het schalen van Agile.

De Scrummaster werkt voor één of meerdere teams en daarnaast volgens hetmodel van de opdrachtgever adviseert zowel het transitieteam als de managementteams van de projecten en domeinen in de omgeving van zijn teams. De focus van de Scrummaster is volgens LESS waar een transitie van ‘oud’ naar ‘nieuwe’ nog steeds belangrijk is. De kennis en kunde van de Scrummaster ligt besloten in jarenlange gedegen ervaring met agile alswel aantoonbare ervaring met agile transities bij overheidsorganisaties. De Scrummaster kan aantonen over de vaardigheid te beschikken deze verandering gezamenlijk met andere Scrummasters te kunnen begeleiden en faciliteren. Een gedegen kennis van en het werken met de organisatie is daarbij nodig gezien de complexiteit van deze transitie.

Doelstelling
Samen met collega Scrummasters het schaalbare model van de opdrachtgever verder te implementeren in het productiehuis en de directe werkomgeving van het productiehuis. Hiermee zal de productiviteit en flexibiliteit van het productiehuis verhoogd worden met het doel om snel en wendbaar te zijn.

Verantwoordelijkheden
– Faciliteren en coachen van één of meer scrumteams (productieteams en productowners) en het managen van de impediments in een zeer complexe omgeving.
– Het zichtbaar maken van de productiviteit van de teams en de gemaakte progressie.
– Samen met collega’s Scrummasters het opzetten en uitwerken van activiteiten gericht op het opschalen van Agile in de organisatie. Dit specifiek afgestemd op de organisatie. Denk hierbij aan de specifieke taakstelling van de organisatie, de wettelijke kaders die mee zijn gegeven en de specifieke richtlijnen voor de uitvoering.

Vakmatige taken
– Samen met collega Scrumasters het begeleiden van het productiehuis van de opdrachtgever in haar ontwikkeling om een lerende organisatie te worden, waarbij teams, clusters en domeinen op basis van self assessments zich verder kunnen ontwikkelen.
– Het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van het Agile model van de opdrachtgever en het implementeren daarvan bij het productiehuis. Dit model bevat componenten en principes vanuit Large Scaled Scrum(LeSS), Spotify, Scaled Agile Framework (SAFe), Disciplined Agile Delivery (DAD) en Nexus.
– Het bieden van proactieve ondersteuning bij de transitie naar het tot stand komen van een snelle en wendbare organisatie en het creëren van awareness buiten de scrumteams.
– Samen met collega Scrummasters vormgeven en bijstellen van de transitie en waar nodig het verhelpen van belemmeringen zowel inhoudelijk als procesmatig.
– Coaching op het gebied van de samenwerking, managementstijl, teamontwikkeling, houding en gedrag en het faciliteren van workshops om alignment te creëren van verschillende partijen.
– Medeverantwoordelijk voor het zichtbaar maken van de productiviteit van de verschillende teams en de gemaakte progressie. Hierdoor zijn we als organisatie transparant en voorspelbaar.

Gevraagde ervaring:
Eisen:
– In de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring als Senior Scrummaster in een complexe (= meer dan 50 DevOps teams waarvan Schaling een duidelijke rol speelt), grote (= 1000+) organisatie.

Wensen:
– In de afgelopen 7 jaar minimaal 5 jaar werkervaring als Senior Scrummaster, met het coachen en het trainen van teams die bestaan uit verschillende samenstellingen (component / feuture teams) op het gebied van agility, Lean en de wijze waarop de organisatie het agile werken heeft geschaald.
– In de afgelopen 3 jaar minimaal 2 jaar werkervaring als Senior Scrummaster, met het coachen van de organisatie (naast het faciliteren van één of meer scrumteams) op het gebied van agility, Lean en de wijze waarop de organisatie het agile werken heeft geschaald.
– In de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar werkervaring, met Large Scaled Scrum(LeSS), Spotify, Scaled Agile Framework (SAFe), Disciplined Agile Delivery (DAD) en Nexus.
– In de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar werkervaring met het agile speelveld, waaronder Scrum, Kanban, Lean, Agile Portfolio Management en Beyond Budgeting.
– Een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op minimaal HBO niveau, in de richting van Bedrijfskundige Informatica. Certificaten worden niet als gelijkwaardig beschouwd.

Competenties:
– Maatschappelijke oriëntatie: Is alert op en verdiept zich in de relevante (maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke) ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en benut deze kennis effectief voor de eigen functie of organisatie.
– Organisatiesensitiviteit: Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen.
– Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën.
– Coachen: Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen.
– Organisatievermogen: Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij.
– Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in.
– Netwerkvaardigheid: Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking.
– Systeemdenken: Herkent zowel het groter verband als de interne samenhang binnen vraagstukken en is zich bewust van de eigen positie en invloed in dat grotere geheel.

Startdatum: 9-9-2019
Einddatum: 9-9-2020 met optie op verlenging

Bijzonderheden:
Dit betreft een opdracht van 36 uur per week.

Voor deze opdracht is een screening vereist.